Shri Janta Homoeopathic Medical College

Shri Janta Homoeopathic Medical College,
Tower Jatharpeth Road,
Kediya Plot’s Akola-444005.
Maharashtra University of Health Sciences,
Nashik. Private B.H.M.S.